اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۶۳۱۳۱/ت ۵۰۷۲۱ هـ ۵/۶/۱۳۹۳

اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
در بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ عبارت «و یا حواله ارزی» پس از عبارت «اعتبار اسنادی گشایش شده» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.