شرایط قرنطینه ای واردات میوه لونگ کونگ از کشور تایلند

شرایط قرنطینه ای واردات میوه لونگ کونگLansium domesticum ز کشور تایلند

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماری های ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Bactrocera papayae

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداٴ منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیراینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
3- محموله باید در بسته بندی های غیر چوبی و عاری از شاخ و برگ، کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی حمل گردد.
4- حمل محموله از کشور مبداء به کشور ایران بایستی بصورت یکسره صورت پذیرفته و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث قابل قبول نمی باشد.
5- محموله باید عاری از آفات و بیماری های قرنطینه ای گیاهی باشد. در غیر این صورت، نظر به عدم امکان انجام ضدعفونی در مقصد با توجه به شرایط فیزیولوژیکی محموله و شرایط منطقه، از ترخیص محموله آلوده به عوامل قرنطینه ای جلوگیری نموده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (در خصوص عوامل خسارت زای قرنطینه ای بند 5 اعمال می گردد.)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.