شیوه نامه ثبت معافیت ها و تخفیفات در نرم افزار دوراظهاری واردات

روال ثبت اظهار نامه های دارای تخفیف یا معافیت بدین صورت می باشد.

1- از این پس، در هنگام تکمیل اطلاعات مربوط به اظهارنامه گمرکی، در خانه ی مربوط به حقوق ورودی خانه (41)  ماخذ مربوط به کد کالای هر قلم کالا نوشته می شود. این مسئله، مستقل از تخفیفات یا معافیتهایی می باشد که مورد ادعای اظهار کننده است.
توجه: همانگونه که مستحضرید، در برخی روالهای مربوط به تخفیفات یا معافیت ها در نرم افزار آسیکودا، مقدار ماخذ در اظهارنامه، صفر در نظر گرفته میشد و مقدار حقوق گمرکی به صورت دستی وارد می شد ( برای مثال در روال 012 ) از این پس در این نوع از روال، مقدار حقوق ورودی، مانند روالهای عادی محاسبه خواهد شد. از این جهت، مقدار ماخذ در خانه 041 ، مستقل از رویه تخفیف یا معافیت خواهد بود.

2- اظهار کننده موظف است درصورتی که تخفیفی از حقوق ورودی دارد ابتدا در خانه 049 گزینه با تخفیف را انتخاب کرده و سپس نوع تخفیف را انتخاب نماید و پس از محاسبه مبلغ ، مقدار را در بخش مبلغ وارد نماید.
3- در خانه ی 042 ( با عنوان سایر)، مقادیر متفرقه از قبیل نیم درصد یا دیگر مقادیر مورد نظر که شامل عوارض، جریمه، مالیات بر ارزش افزوده نمی شود، نگاشته می شود.
4- در صورتی که کارشناس انتخاب شده برای اظهارنامه، جریمه ای را برای اظهار کننده در نظر گرفته است، این مقدار را در خانه 046 با عنوان جریمه ( وارد می کند.
5- اطلاعات وارد شده در خانه 047 با عنوان مالیات بر ارزش افزوده( توسط سامانه هوشمند ورود و خروج کالا محاسبه می شود.

6-  اطلاعات وارد شده در خانه 048 ( با عنوان عوارض)  توسط سامانه هوشمند ورود و خروج کالا محاسبه می شود.

2- اظهار کننده موظف است، در صورتی که از معافیت یا تخفیف استفاده می کند، پس از محاسبه مقادیر مندرج در خانه های 047 و 048 ، تخفیف مالیات را در ستون مبلغ خانه 045 و تخفیف عوارض را در خانه 044 وارد نماید.

در اینجا می توانید فرمول کلی محاسبه مبلغ کل اظهار نامه را ببینید:

X=”041”-“049”
مبلغ کل اظهارنامه =[(X*0.036)-“045”]+[(X*0.024)-“044”]+[“046”]+[“042”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.