صادرات کود اوره صرفا توسط واحد پتروشیمی با مجوز صنایع پتروشیمی

بسمه تعالی
221530/496
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرومفادبخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92موضوع اقلام مشمول ممنوعیت ،مجوزصادراتی یادارای عوارض ، بپیوست تصویر نامه شماره43511/210/92مورخ 8/11/92دفترمحترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویررونوشت نامه شماره 235952مورخ 6/11/92وهمچنین بند7صورتجلسه کارگروه تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پیوست نامه شماره 237068/60مورخ 6/11/92معاونت محترم صنایع وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد:
صادرات کوداوره صرفأ توسط واحدهای پتروشیمی بامجوزصادره ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران وابلاغ مستقیم آن به گمرکات اجرایی امکانپذیرمی باشد(نیازی به اعلام مراتب ازسوی دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران ویادفترصادرا ت نمیباشد). مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.