ماده 7 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350

ماده 7- ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فرآورده هاى خام دامـى، داروهـا و واکـسنها و
سرمها و مواد بیولوژیکى و مواد ضد عفونى و سموم دامپزشکى و مواد غذایى متراکم و مکملهاى غذاى دام و داروهـایى
که براى ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزى صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.