مدارک و مقررات تعویض پاسپورت در ایران

تعویض گذرنامه به دلیل تعویض عکس دارنده

در مواردی که عکس موجود در گذرنامه کودکان با چهره صاحب آن انطباق نداشته و تعویض آن ضرورت پیدا کند در صورت درخواست ولی، گذرنامه با عکس جدید و با دریافت هزینه های مربوطه صادر خواهد شد. برای اطلاع از مدارک لازم به بخش “تجدید گذرنامه عادی” مراجعه نمایید.

تعویض گذرنامه به دلیل حذف نام همسر

این نوع تعویض بیشتر مختص افرادی است که متارکه نموده یا همسر آنها فوت شده است. به شرط آنکه نام خانوادگی شوهر به عنوان نام خانوادگی (دوم) در گذرنامه زوجه و یا مشخصات و عکس زوجه سابق در گذرنامه زوج درج شده باشد.

  • چنانچه زوجه متارکه نموده و یا شوهر وی فوت شده باشد و هر یک از این وقایع در شناسنامه وی ثبت باشد در صورتی که درخواست حذف مشخصات همسر سابق خود از گذرنامه اش را داشته باشد ، گذرنامه جدید (در قبال دریافت هزینه های مربوطه) صادر خواهد شد.
  • اگر زوج درخواست حذف عکس و مشخصات همسر سابق خود از گذرنامه اش را داشته باشد به شرط اینکه مراتب طلاق یا فوت همسر در شناسنامه زوج ثبت شده باشد ، گذرنامه جدید (در قبال دریافت هزینه های مربوطه) صادر خواهد شد.

برای اطلاع از مدارک لازم به بخش “تجدید گذرنامه عادی” مراجعه نمایید.

تعویض گذرنامه به دلیل تغییر مشخصات سجّلی دارنده

اگر مشخصات سجّلی مندرج در شناسنامه ایرانی دارنده گذرنامه از جمله نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و … تغییر یافته و به دلیل این تغییر شناسنامه جدید صادر شده باشد (مراتب تغییر می بایست در صفحه توضیحات شناسنامه درج و به امضاء و مهر اداره ثبت احوال صادره کننده رسیده باشد.) در صورت درخواست، گذرنامه با مشخصات جدید و با دریافت هزینه های مربوطه صادر خواهد شد. برای اطلاع از مدارک لازم به بخش “تجدید گذرنامه عادی” مراجعه نمایید.

تعویض گذرنامه به دلیل درج اشتباه مشخصات سجّلی

چنانچه مشخصات چاپ شده در گذرنامه به ویژه مشخصات فردی دارنده ، ناقص یا دارای اشکال و اشتباه باشد مأمور کنسولی گذرنامه ای جدید و عاری از هر گونه اشتباه صادر و تحویل متقاضی خواهد نمود. بدیهی است چنانچه اشتباه چاپ شده در مشخصات از سوی بخش کنسولی نمایندگی صورت گرفته باشد هیچ گونه هزینه ای بابت صدور مجدد دریافت نخواهد شد. در صورتی که (با تشخیص مامور کنسولی) اشکال موجود در مشخصات مندرج در گذرنامه می تواند با درج توضیحات مرتفع شود، مراتب در صفحه 26 گذرنامه چاپ و مهر می شود. برای اطلاع از مدارک لازم به بخش “تجدید گذرنامه عادی” مراجعه نمایید.

تعویض گذرنامه به دلیل پر شدن صفحات

چنانچه گذرنامه ای که از اعتبار آن مدت دو سال تمام باقی مانده ولی صفحات آن پر شده باشد (کمتر از 4 صفحه نانوشته داشته باشد) در صورت درخواست متقاضی و بدون دریافت هر گونه هزینه برای بقیه مدت اعتبار باقی مانده مورد تعویض قرار می گیرد.

 برای مثال اگر گذرنامه ای که در تاریخ 20/10/1383 صادر (با اعتبار 5 ساله) و در تاریخ 1/4/1385 به علت پر شدن صفحات به بخش کنسولی نمایندگی (برای تعویض) ارایه گردد ، در این صورت گذرنامه جدید با تاریخ صدور 1/4/1385 و تاریخ پایان اعتبار 20/10/1388 (رایگان) صادر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.