معرفی نامه کارمندان اشخاص حقوقی و کارگزاران گمرکی به گمرک

بسمه تعالی

205299/113/737/73/459 21/10/1392

کلیه گمرکات کشور

باسلام و احترام
در اجرای تبصره 3 ماده 58 آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی خواهشمند است دستور فرمائید متن زیر به عنوان معرفی نامه کارمندان اشخاص حقوقی و کارگزاران گمرکی مورد پذیرش قرار گیرد:

اینجانب …………………………… دارای کارت بازرگانی/ پروانه کارگزار گمرکی شماره ……………………………………. صادره از ………………… تعهد می نمایم هرگاه در اثر اعمال آقای ……………………. به شماره کارت ملی …………………………………….. به گمرک جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمرکی جریمه ای به وی تعلق گیرد به استناد تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 39 قانون امورگمرکی ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلقه را طبق نظر گمرک پرداخت نمایم.
محمد رضا نادری
معاونت فنی وامور گمرکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.