حیوانات زنده از نوع گاو

این شماره شامل کلیمه حیوانات تیره های فرعی گاو و گاومیش، اهلی یا غیر اهلی، صرفنظر از موارد استفاده آنها می شود.

شماره تعرفهتوضیح و شرح کالاحقوق ورودیگروهمجوزهای لازمترجیحیDESCRIPTION
0101اسب ، الاغ و استر زندهقد،سدک،سحمز-Live horses, asses, mules and hinnies
- اسبها-horses
01012100- - حیوانات مولد نژاد خالص52D8pure-bred breeding animals:
010129- - سایر- - other
01012910- - - اسب برای مسابقه262-- - - Horse for race
01012990- - - سایر *402-- - - Other
01013000- الاغ52- osse
01019000- سایر322- Other
0102حیوانات زنده از نوع گاوقد،سدک،سحمزLive bovine animals.
- گاو :- boving
010221- - مولد نژاد خالص :- - Pure-bred breeding animals
01022110- - - گاو شیری51- - - Milk cow
01022120- - - گاو گوشتی51- - - Beef cattle
01022130- - - گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)52- - - Dual-purpose catlle
01022140- - - گاو نر مولد نژاد (شیری،گوشتی، دو منظوره)51- - - Breeding bull (daing, beef-purpose)
01022190- - - سایر51- - - Other:
01022900- - سایر :51- - Other
- بوفالو- buffalo
01023100- - مولد نژاد خالص *52- - Pure- bred breeding animals
01023900- - سایر52- - other
01029000- سایر52- other
0103حیوانات زنده از نوع خوک **قد،سدک،سحمزLive swine.
01031000- مولد نژاد خالص54- Pure-bred breeding animals
- سایر- Other:
01039100- - به وزن کمتر از 50 کیلوگرم54- - Weighing less than 50 kg
01039200- - به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر54- - Weighing 50 kg or more
0104حیوانات زنده از نوع گوسفند و بزقد،سدک،سحمزLive sheep and goats.
010410- از نوع گوسفند :- Sheep
01041010- - - گوسفند مولد نژاد خالص51- - -Purebreed producer sheep
01041090- - - سایر51- - - Other
010420- از نوع بز :- Goats:
01042010- - - بز مولد نژاد51- - - Pure-bred breeding animals
01042090- - - سایر52- - - Other:
0105مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگیقد،سدک،سحمزLive poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks,geese, turkeys and guinea fowls.
- به وزن 185 گرم و کمتر :- Weighing not more than 185 g:
010511- - مرغ و خروس :- - Fowls of the species Gallus domesticus:
01051110- - - جوجه اجداد گوشتی یکروزه51- - - meat ancestor pullet
1051120- - - جوجه مادر گوشتی یکروزه51- - - mother meat pullet
1051130- - - جوجه اجداد تخم گذار یکروزه51- - - Ancestor pullet laying egg
1051140- - - جوجه مادر یکروزه تخمگذار51- - - Masther pullet laying egg
1051150- - - جوجه یکروزه گوشتی51- - - Meat one-day pullet
1051160- - - جوجه یکروزه تخمگذار51- - - one-day pullet laying egg
1051190- - - سایر202- - - Other
10512- - بوقلمون :- - Turkeys:
01051210- - - مولد نژاد خالص :52- - - Pure-bred breeding
1051220- - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون202- - - One day Pullet meat of turkey
1051290- - - سایر102- - - Other
1051300- - مرغابی ها *322- - Ducks
1051400- - غازها *152- - Gooses
1051500- - مرغ شاخدار152- - Gineh Callus
10594- - مرغان خانگی Gallus domesticus- - Fowls of the species Gallus domesticus
1059410- - - مرغ هیبرید تجاری552- - - Trading hybrid Poultry
1059420- - - پولت مرغ تخمگذار552- - - Laying Pullets Poultry
1059490- - - سایر552- - - Other
1059900- -سایر :552- - Other
106سایر حیوانات زندهقد،سدک،سحمزOther live animals.
پستانداران :- Mammals:
010611- - میمون ها :(Primates)- - Primates
1061110- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)51- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061190- - - سایر202- - - Other
10612نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع :(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)- - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)
01061210- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)52- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061290- - - سایر202- - - Other
10613- - شترها و سایر گونه های شتر:- - Camelidae
1061310- - - مولد نژاد خالص52- - - Purebred Breeding
1061390- - - سایر52- - - Others
1061400- - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی202- - rabbits and fieldrabbits
10619- - سایر :- - Other:
01061910- - - سگ و گربه معمولی552- - - Dogs and cats
1061920- - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما52- - - Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding
1061930- - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی52- - - Other for medical research and laboratories
1061990- - - سایر202- - - Other
10620- خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) :- Reptiles (including snakes and turtles)
1062010- - - برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01062090- - - سایر202- - - Other
- پرندگان :- Birds:
010631- - پرندگان شکاری:- - Birds of prey:
01063110- - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063190- - - سایر202- - - Other
10632- - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز) :- - Psittaciformes (including parrots,parakeets, macaws and cockatoos):
01063210- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063290- - - سایر202- - - Other
10633- - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae )- - ( Dromaius Dovaehollondiae )
1063310- - - شتر مرغ بالغ مولد52- - - Adult ostrich
1063320- - - شترمرغ استرالیایی *52- - - Dromaius (Dovaehollondiae )
1063330- - - جوجه یکروزه شترمرغ2- - - One-day Pullet Striches
1063390- - - سایر *52- - - others
10639- - سایر :- - Other
1063910- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی)52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063920- - - پردندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ52
1063990- - - سایر52- - - Other
- حشرات- insecta
10641- - زنبورها- - beeses
1064110- - - کلنی زنبور عسل322- - - Colony of honey bees
1064120- - - ملکه زنبور عسل102- - - Queen of honey bees
1064130- - - سایر202- - - other
1064900- - سایر202- - other
10690- سایر :- other :
01069010- - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی )52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01069020- - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)51- - - Micvo organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)
1069090- - - سایر51- - - Other

انواع نژاد گاو

سلسله: جانوران
شاخه : مهره داران
رده: پستانداران
راسته: سم داران
خانواده: Bovidea
زیر خانواده: Bovinae
جنس: Bos مهمترین گونه هایی که در این جنس دیده می شوند عبارتند از: 1- Bos taurus : گاوهای اهلی اروپا که بدون کوهان هستند.
2- Bos indicus : گاوهای کوهان دار هندوستان معروف به زیبو
3- Bos grunniens : گاو میش اهلی تبت موسوم به یاک
4- Bos bison : گاومیش وحشی آمریکای شمالی موسوم به باسیون آمریکایی
5- Bos bublus : گاومیش اهلی هندوستان گفته می شود که همه گاوهای شیری و حتی گوشتی از گاو وحشی اوراک یا Bos taurus بوجود آمده اند. گاوهای زیبو به حالت وحشی شناسایی نشده اند ولی گفته می شود که از Bos namadicus بوجود آمده اند. این گاو در شمال بلوچستان اهلی شده و در آسیا و آفریقا گسترش یافتند. احتمال می رود که بین اوراک و زیبو آمیزش انجام شده باشد. زیرا نژادهای زیادی وجود دارند که کوهان آنها از زیبوی اصلی کوچکتر است. از نقطه نظر نوع استفاده گاوها را به نژادهای شیری ، گوشتی و دو یا چند منظوره تقسیم بندی می کنند.

نژادهای گوشتی :

نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است

1- آنگوس (Angus) – نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است


گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می باشند. فرزندان حاصل از تلاقی های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می باشند .

2- آنگوس قرمز (Red Angus) – گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می باشند. فرزندان حاصل از تلاقی های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می باشند .


3- شارولی (Sharolais)- یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. گاو شارولی سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. گاو نر بالغ وزنی برابر 907 تا 1134 کیلوگرم و گاو ماده بالغ نیز وزنی برابر 680 تا 816 کیلو گرم دارد

3- شارولی (Sharolais)- یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. گاو شارولی سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. گاو نر بالغ وزنی برابر 907 تا 1134 کیلوگرم و گاو ماده بالغ نیز وزنی برابر 680 تا 816 کیلو گرم دارد


4- چیانینا یا کیانینا Chianina) - منشأ این نژاد ، دره کیانینا در ایتالیا می باشد و یکی از قدیمی ترین ن‍ژادهای گاو در ایتالیا و احتمالاً یکی از قدیمی ترین نژادها در جهان بوده و قبل از زمان امپراتوری رم وجود داشته است. بلندی قد گاو نر چیانینا به 8/1 متر می رسد و وزنی بالغ بر 1814 کیلوگرم دارد. بلندی قد گاو ماده نیز به 5/1 متر و وزن آن به 1088 کیلوگرم می رسد

4- چیانینا یا کیانینا Chianina) – منشأ این نژاد ، دره کیانینا در ایتالیا می باشد و یکی از قدیمی ترین ن‍ژادهای گاو در ایتالیا و احتمالاً یکی از قدیمی ترین نژادها در جهان بوده و قبل از زمان امپراتوری رم وجود داشته است. بلندی قد گاو نر چیانینا به 8/1 متر می رسد و وزنی بالغ بر 1814 کیلوگرم دارد. بلندی قد گاو ماده نیز به 5/1 متر و وزن آن به 1088 کیلوگرم می رسد


5- گالووای (Galloway)- این گاوها برای سده های پیاپی در جنوب غربی اسکاتلند دیده می شوند. گفته می شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیخته نشده و بنابراین کهن ترین نژاد گوشتی بریتانیا است. این گاوها بسیار مقاوم است.

5- گالووای (Galloway)-
این گاوها برای سده های پیاپی در جنوب غربی اسکاتلند دیده می شوند. گفته می شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیخته نشده و بنابراین کهن ترین نژاد گوشتی بریتانیا است. این گاوها بسیار مقاوم است.


 
6- هرفورد (Herford) منشأ هرفورد از بخش هرفورد در انگلستان می باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم ، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می باشد. وزن هرفورد نر در حدود 834 کیلوگرم و وزن هرفورد ماده 544 کیلوگرم است.

6- هرفورد (Herford) منشأ هرفورد از بخش هرفورد در انگلستان می باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم ، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می باشد. وزن هرفورد نر در حدود 834 کیلوگرم و وزن هرفورد ماده 544 کیلوگرم است.


7- لیموزین(Limousin) -منشأ این نژاد استان لیموزین در غرب فرانسه است.
7- لیموزین(Limousin) -منشأ این نژاد استان لیموزین در غرب فرانسه است.
8- ماین آنجو(Main - Anjou) - منشأ این نژاد کشور فرانسه می باشد.ماین آنجوحاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است. اصالتاً این نژاد حیوان کاری است و در اثر اصلاح نژاد برای صفات تولید شیر و گوشت توسعه یافته است

8- ماین آنجو(Main – Anjou) – منشأ این نژاد کشور فرانسه می باشد.ماین آنجوحاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است. اصالتاً این نژاد حیوان کاری است و در اثر اصلاح نژاد برای صفات تولید شیر و گوشت توسعه یافته است


9- شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Short horn and polled short horn) منشأ این نژاد از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می شوند گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد.

9- شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Short horn and polled short horn) منشأ این نژاد از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می شوند گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد.


10- سیمنتال (Simmental) منشأ این نژاد از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده بالغ آن 658 تا 816 کیلوگرم است. این نژاد در هردوره شیردهی 4082 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولید می نماید.

10- سیمنتال (Simmental) منشأ این نژاد از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده بالغ آن 658 تا 816 کیلوگرم است. این نژاد در هردوره شیردهی 4082 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولید می نماید.


11- براهمن (Brahman) این نژاد در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است. Bos indicus دارای کوهان بوده که اغلب به نام زبو معروف هستند.
11- براهمن (Brahman) این نژاد در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است. Bos indicus دارای کوهان بوده که اغلب به نام زبو معروف هستند.
12- برانگوس(Brangus) این نژاد از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است. برانگوس به رنگ سیاه و بدون شاخ می باشد

12- برانگوس(Brangus) این نژاد از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است. برانگوس به رنگ سیاه و بدون شاخ می باشد


14- ماری گری (Murray Grey) منشأ این نژاد نیز استرالیا است

14- ماری گری (Murray Grey) منشأ این نژاد نیز استرالیا است


 
13- درات ماستر (Drought master) - این نژاد در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارد
13- درات ماستر (Drought master) – این نژاد در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارداز سایر نژادها می توان به سنپول(Senpol) ، پینزگاوور(Pinzgaur)،ردپول(Redpoll)و … اشاره کرد

 نژادهای گاو شیری :

1- ایر شایر (Ayrshire) موطن اصلی این نژاد از استان ایر در اسکاتلند می باشد مقدار شیر تولیدی اینگونه گاوها نسبت به اندازه آنها خوب است و می توانند تا 4000 کیلوگرم شیر با %4 چربی
1- ایر شایر (Ayrshire) موطن اصلی این نژاد از استان ایر در اسکاتلند می باشد مقدار شیر تولیدی اینگونه گاوها نسبت به اندازه آنها خوب است و می توانند تا 4000 کیلوگرم شیر با %4 چربی

2- براون سوئیس (Brown swiss) - منشاء این نژاد از کشور سویس بوده و که تولید شیر آنها زیاد ولی چربی آنها اندک است. امروزه از این نژاد بیشتر بعنوان نژاد دو منظوره ( گوشت و شیر) استفاده می شود. تولید شیر براون سوئیس برای یک نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000کیلوگرم شیر با چربی 8/3 درصد چربی تولید می کند

2- براون سوئیس (Brown swiss) – منشاء این نژاد از کشور سویس بوده و که تولید شیر آنها زیاد ولی چربی آنها اندک است. امروزه از این نژاد بیشتر بعنوان نژاد دو منظوره ( گوشت و شیر) استفاده می شود. تولید شیر براون سوئیس برای یک نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000کیلوگرم شیر با چربی 8/3 درصد چربی تولید می کند


3- گرنزی(Guernse ) - موطن این نژاد از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد می باشد. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4 درصد چربی تولید می کنند. ..

3- گرنزی(Guernse ) – موطن این نژاد از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد می باشد. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4 درصد چربی تولید می کنند.


 4-هلشتاین(holstein) این نژاد استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیر ترین نژادهای دنیا به شمار می آید. رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید بوده و و میزان تولید سالانه شیر آن در سال 1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است. اصیل ترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ ( کارپ ) به پایین ، کاملاً سفید می باشد

4-هلشتاین(holstein) این نژاد استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیر ترین نژادهای دنیا به شمار می آید. رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید بوده و و میزان تولید سالانه شیر آن در سال 1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است. اصیل ترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ ( کارپ ) به پایین ، کاملاً سفید می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.