گوشت حیوانات از نوع خوک، تازه، سرد کرده و یا منجمد

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0203گوشت حیوانات از نوع خوک، تازه، سرد کرده یا منجمد.Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
- تازه یا سرد کرده- Fresh or chilled:
02031100- - به صورت لاشه یا شقه46واردات ممنوع- - Carcasses and half-carcasses
02031200- - ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان46واردات ممنوع-- Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02031900- - سایر46واردات ممنوع- - Other
- منجمد:- Frozen:
02032100- - به صورت لاشه یا شقه46واردات ممنوع- - Carcasses and half-carcasses
02032200- - ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان46واردات ممنوع- - Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02032900- - سایر46واردات ممنوع-- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.