۶۲۰۱| تعرفه گمرکی واردات پالتو شنل ژاکت بادگیر آنوراک ردا

۶۲۰۱ زیر مجموعه فصل ۶۲ از تعرفه های گمرکی می باشد. برای اینکه درک بهتری از شماره تعرفه های گمرکی داشته باشید می بایستی قواعد طبقه بندی کالا را مطالعه کنید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق
ورودی
Import
Duty
ارزش
افزوده
و عوارض
دیگر
کد کشور
دارنده
تعرفه
ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات
Remark
Description
6201پالتو و نیم پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق دار (Cape)، آنوراک (Anorak) ( از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت های بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء مشمول شماره 6203.Men's or boys' overcoats, car-coats,
capes, cloaks, anoraks (including
ski-jackets), wind-cheaters, windjackets
and similar articles, other
than those of heading 62.03.
- پالتو و نیم پالتو، بارانی، ردا، شنل و شنل باشلق دار
و اشیاء همانند:
- Overcoats, raincoats, car-coats,
capes, cloaks and similar articles:
62011100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10085،7- - Of wool or fine animal hair
62011200- - از پنبه10083،5- - Of cotton
62011300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10085- - Of man-made fibres
62011900- - از سایر مواد نسجی10085،7- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
62019100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10085،7- - Of wool or fine animal hair
62019200- - از پنبه10083،5- - Of cotton
62019300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10085- - Of man-made fibres
62019900- - از سایر مواد نسجی10085،7- - Of other textile materials

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.