تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه سازمانهای مناطق آزاد

تاریخ: 20/7/1393

شماره بخشنامه: 72331/ت50924هـ

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند :

نصاب معاملات موضوع ماده (22) قانون مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 15909/ت48217ک مورخ 31/1/1392 به شرح زیر تعیین میشود:

الف- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1393 کمتر از مبلغ یکصدوپنجاه میلیون (000/000/150) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط:معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از10برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.

ج- معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 24/6/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.