ارزش گمرکی مینی لودر مارک ARACO چین سال 2014

301/24/204/7016/128777
 

FOB )CHINA) Euro Specification Model نام دستگاه
15700€
Options:A/C 500 €
Closed Cabin 500 €
perkins 404D-22 35.7KW/,Open cabin, without A/C ARACO 500S
Skid steer Loader
مینی لودر
17100€
Options: Deutz
Engine 60kw 3000 €
High Flow 700 €
€ A/C 500
Closed Cabin 500 €

perkins 804D-33 47KW/ Mitsubihi S4S Engine47KW,Open cabin, without A/C

ARACO 750S
Skid steer Loader
مینی لودر
21450€
Options:
Mitsubihi engine S4S-DT 62KW 3000 €
High Flow 1000 €
Deutz Engine 60kw,Enclosed cabin, with A/C ARACO 850S
Skid steer Loader
مینی لودر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.