آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ک ۲۹/۴/۱۳۹۳

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ب ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شوند.
ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می کند.
هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمانبندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
وـ طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
ز ـ زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.

ماده ۲ـ فرایند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد:
الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه.
د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.
هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا برحسب تصمیم دبیر شورا.
و ـ تنظیم وتقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

ماده ۳ـ وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره ۱ـ حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.
تبصره ۲ـ سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع اقدام نماید.

ماده ۴ـ متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:
۱ـ ارائه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.
۲ـ نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)
۳ـ وضعیت شبکه های زیربنایی شامل:
الف ـ آب (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
ب ـ برق (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
ج ـ زیرساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
د ـ شبکه های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی).
هـ ـ انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
۴ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.
۵ ـ اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی.
۶ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.
۷ـ تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده های مصوب در تقسیمات کشوری.
تبصره ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.