شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور کنیا

شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه (Mangifera indica) از کشور کنیا
1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور کنیا که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratocystis paradoxa 2. Sternochetus mangiferae
3. Scirtothrips aurantii 4. Colletotrichum acutatum
5.Cryptophlebia leucotreta 6. Elsinoe mangiferae
7.Bactrocera invadens 8.Eudocima fullonia

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- ضد عفونی میوه ها به روش غوطه وری در آب گرم در کشور مبدا طی مراحل زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه
الف : سورت کردن میوه ها و انتخاب میوه های هم اندازه برای ضد عفونی
ب : قبل از شروع ضد عفونی دمای مغز میوه ها باید به طور متوسط از 1/21 درجه سانتی گراد بالاتر باشد.
ج : در زمان شروع ضد عفونی سطح آب گرم از سطح میوه باید حدود 10 سانتی متر بالاتر قرار گیرد.
د : آب گرم باید در داخل تانک ضد عفونی جریان داشته باشد و دمای آن در تمام طول دوره ضد عفونی در حد 1/46 درجه سانتی گراد حفظ شود و به هیچ وجه نباید به مدت بیش از 10 دقیقه از 45 درجه سانتی گراد پایین تر بیاید.
ه : مدت ضد عفونی 65 تا 75 دقیقه میباشد.
توجه: حداقل سه عدد سنسور باید دمای مغز میوه ها را در مناطق مختلف محموله ویک عدد سنسور باید دمای آب را ثبت نمایند. (ثبت دما باید به طور اتوماتیک و هر پنج دقیقه یکبار انجام شود)
ارائه پرینت دمایی مغز میوه و دمای آب به مامورین قرنطینه الزامی است.
ترموگراف باید دمای مغز میوه و دمای آب را بطور مجزا نشان دهد.
زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز میوه به دمای مورد نظر برسد.
3- حمل محموله ازکشور کنیا به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور کنیا منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.