شرایط قرنطینه ای واردات میوه به (Cydonia oblonga) از کشور آذربایجان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه به (Cydonia oblonga) از کشور آذربایجان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آذربایجان که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Diplocarpon maculatum 2. Pezicula malicorticis
3. Monilinia cydoniae 4. Argyrotaenia ljungiana
5. Adoxophyes orana

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- ضد عفونی محموله به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیر در کشور آذربایجان و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
الف: سرمادهی در دمای 11/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 14 روز
ب: سرمادهی در دمای 67/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 16 روز
ج: سرمادهی در دمای 22/2 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 18 روز
توجه 1: زمان ضد عفونی از زمانی محاسبه میشود که دمای پالپ میوه ها به دمای مورد نظر برسد
توجه 2 : سه عدد سنسور باید دمای مغز میوه ها را در مناطق مختلف محموله و سه عدد سنسور باید دمای محیط را ثبت نمایند.
توجه 3 :ارائه پرینت جزئیات تغییرات دمای ثبت شده در خلال مدت ضد عفونی که هر پنج دقیقه یکبار به صورت اتوماتیک اندازه گیری میشود به همراه پرینت دمایی مغز میوه و دمای محیط که همگی ممهور به مهر قرنطینه گیاهی کشور آذربایجان شده است به پست قرنطینه الزامی است.
3- حمل محموله ازکشور آذربایجان به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور آذربایجان با مشخصات مندرج در بند یک و دو این شرایط، و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهرسازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.