شرایط قرنطینه ای واردات میوه خام شاه بلوط چین

شرایط قرنطینه ای واردات میوه خام شاه بلوط

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور چین که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از بیماری ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Cydia kurokoi
2. Cronartium quercuum
3. Cryphonectria parasitica

توجه:
درج اسم علمی بیماری فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- ضدعفونی محموله در کشور چین با گاز فسفین با دز2- 5/1 گرم در مترمکعب به مدت ده روز در دمای 25-15 درجه سانتیگراد و یا به مدت هفت روز در دمای بالاتر از 25 درجه سانتی گراد به نحوی که در پایان مدت ضدعفونی غلظت گاز فسفین از ppm200 کمتر نباشد و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی کشور چین منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و بقایای گیاهی باشد حمل گردد و در صورت استفاده از پالتهای چوبی برای حمل بسته ها رعایت ISPM شماره 15 الزامی است.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.