شرایط قرنطینه ای واردات پنبه دانه (جهت مصرف خوراک دام)

شرایط قرنطینه ای واردات پنبه دانه (جهت مصرف خوراک دام)

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Pectinophora gossypiella                     2. Pectinophora scutigera
3. Helicoverpa zea                                   4. Earias fabia
5. Glomerella gossypii                              6. Xanthomonas campestris pv. malvacearum
7. Anthonomus grandis

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
ورود پنبه دانه از کشورهای ترکیه،پاکستان،عراق ،افغانستان و سایر کشورهائی که آلودگی مزارع پنبه آنها به آفت کرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella گزارش گردیده (مطابق فهرست پیوست) ممنوع می باشد.
2- محموله باید قبل از حمل در کشور مبداء به روش ذیل آفت زدائی و مشخصات دقیق ضدعفونی در گواهی بهداشت مربوطه قید گردد.
ضد عفونی با گاز فسفین با دز 2 گرم در مترمکعب در دمای حداقل 15 درجه سانتیگراد در زیر پوشش پلاستیکی به ضخامت حد اقل یک میلیمتر و کاملا درز گیری شده به مدت حداقل هفت روز مشروط بر اینکه غلظت گاز در طی 72 ساعت اول از ppm 225 و بقیه ساعات از ppm 50 کمتر نباشد.
توجه: ارائه مدارک مربوط به سنجش غلظت گاز همراه با گواهی بهداشت گیاهی و گواهی ضدعفونی الزامی است.
3- پنبه دانه بایستی کاملا خرد شده باشد و دانه سالم در محموله موجود نباشد.
4- محموله میبایستی بطورکلی عاری از الیاف ، لینتر ، خاک ، بذور علفهای هرز و هرگونه بقایای گیاهی بوده و در کیسه های سالم ونوبسته بندی شده باشند
5- ارائه اصل نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود و اسامی آفات و بیماریهای مورد نظر در قسمت توضیحات اضافی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ذکر نشده است کشور صادر کننده مجدد باید پس از انجام تستهای آزمایشگاهی ، در قسمت AD گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Re-export) عاری بودن محموله را از عوامل فوق تایید نموده و مستندات مربوط به آزمایشات و تست های انجام شده را به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر خود نموده وضمیمه گواهی بهداشت گیاهی خود نماید.
توجه: انجام عملیات صادرات مجدد از کشور ثالث تنها با اخذ موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات امکان پذیر خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.