شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک عناب (Ziziphus jujuba) از کشور ازبکستان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور ازبکستان.
2- ضدعفونی محموله با گاز فسفین (مگتوکسین) با دز 5/1 گرم در مترمکعب به مدت 5 روز در دمای بالاتر از 15 درجه سانتیگراد در کشور ازبکستان و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
3- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور ازبکستان منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ، کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد، حمل گردد.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث که در آن تمامی شرایط قید شده فوق وجود داشته باشد و کپی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.