شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه، تخته سوزنی برگان از روسیه

شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه بدون پوست، تخته و چهارتراش سوزنی برگان
(Pinus sp., Cupressus sp., Abies sp., Picea sp., Juniperus sp., Cedrus sp.)
از کشور روسیه

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت توضیحات اضافی (A.D.) عاری بودن از آفات و بیماریهای ذیل مورد تایید قرار گرفته باشد.

1. Monochamus spp.            2. Dendroctonus spp.
3. Sirex spp.                         4. Platypus spp.
5. Pissodes spp.                   6. Phytophthora spp.
7. Ips spp.                             8. Calonectria spp.
9. Tomicus spp                    10. Ceratocystis spp.
11. Ophiostoma spp.            12. Fusarium circinatum
13. Lanchnellula willkommii 14. Gremmeniella abietina
15. Bursaphelenchus spp.

  توجه:

درج اسامی علمی آفات وبیماریهای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

2- چوب ها باید کاملا عاری از پوست وسوراخهای ناشی ازتغذیه لارو های حشرات چوبخوار باشد.

3- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متیل بروماید با غلظت حداقل  48 گرم برای هرمتر مکعب فضای  زیر چادر  یا در داخل خن کشتی  پس از انجام درزگیری کامل ، به  مدت حداقل 24 ساعت در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالاتر،ضمنا  لازم است به ازای هر 5 درجه کاهش دما،  مقدار   8 گرم گاز  به دز  اولیه اضافه شود ،اصلاح دز گاز در دمای بیش از 21 درجه سانتی گراد و نیز  آفت زدائی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد  قابل قبول نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با هوای گرم Heat treatment با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying به روشهای استاندارد و حداقل دمای 56 درجه سانتی گراد بطوریکه رطوبت چوب بعد از ضدعفونی بایستی کمتر از 14% باشد.

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با مشخصات مندرج در بند یک و سه این شرایط به کارشناسان قرنطینه  گیاهی در هنگام بازدید محموله الزامی است. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

5- درصورت حمل با کشتی، از بارگیری محموله های چوب بصورت آزاد برروی عرشه خودداری شود.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآبعد از بررسی و تایید مدارک مورد نیاز درمرز ورودی و کسب اطمینان از عدم آلودگی به نماتد Bursaphelenchus spp  و حشره ناقل  آن مجاز خواهد بود.

7- ترخیص محموله منوط به انجام تست های آزمایشگاهی در گمرک ترخیص کننده و اطمینان از عدم آلودگی محموله به نماتد Bursaphelenchus spp. بوده و لازم است مدارک مربوط به تست آزمایشگاهی ضمیمه گواهی بهداشت گیاهی مربوطه شده و در دفتر قرنطینه گیاهی گمرک ترخیص کننده بایگانی شود.

8- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای و نیز عدم درج عوامل خسارتزای قید شده در بند یک این شرایط در قسمت AD (توضیحات اضافی) گواهی بهداشت گیاهی مربوطه محموله عودت یا امحاء خواهد شد.

9- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

توجه:ورود چوب درختان سوزنی برگ ازکشورهای پرتغال، چین، هنگ کنگ، تایوان، ژاپن، کره شمالی، کانادا، مـکزیک و آمریکا به دلیل آلودگی به نماتد رزیــن خوار کاج  Bursaphelenchus xylophilus  مورد موافقت نمی باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.