شرایط قرنطینه ای واردات میوه شلیل از کشور شیلی

شرایط قرنطینه ای واردات میوه شلیل (Prunus persica) از کشور شیلی
1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Naupactus xanthographus 5- Pseudococcus calceolariae
2- Proeulia chrysopteris 6- Dysmicoccus brevipes
3- Proeulia auraria 7- Anastrepha fraterculus
4- Brevipalpus chilensis 8- Ceratitis capitata

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازکشور مبدا به کشور مقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
3- محموله باید درکشور مبداء طبق یکی از موارد( الف)یا (ب) ذیل آفت زدایی ومشخصات دقیق عملیات انجام گرفته درگواهی بهداشت مربوطه قید گردد.
الف- ضدعفونی با گاز متیل بروماید از نوع (Qlable100%) برای مدت 2 ساعت در دمای 21 درجه سانتیگراد و بالاتر به مقدار 32 گرم در متر مکعب که باید حداقل غلظت گاز در5/0 ساعت اول 25 گرم درمتر مکعب وحداقل غلظت گاز در طول دو ساعت 18 گرم در متر مکعب باشد.
وسپس سرمادهی مطابق یکی از روشهای جدول ذیل :

c° 33/8  تا   °c33 /3 c° 77/2  تا c°56/ 0 درجه حرارت( درجه سانتی گراد)
11 4 مدت زمان سرمادهی (روز)
به صورت یکسره

توضیح اینکه فاصله زمانی بین عملیات گاز دهی و سرمادهی نباید از 24 ساعت تجاوز نماید و انجام تست در مقادیر کوچک قبل از انجام ضد عفونی در محموله های تجاری به منظور کسب اطمینان از عدم حساسیت برخی از ارقام نسبت به گاز متیل بروماید لازم و ضروری است.
ب- ضد عفونی با گاز فسفین خالص(بصورت مایع)

مدت زمان ضد عفونی (ساعت) غلظت گاز در متر مکعب حجم اطاقک(ppm) دمای اطاقک ضد عفونی      (درجه سانتی گراد)
72- 48 ppm 3500-2100  (5-3 گرم( c°5 تا c° 5/1-

4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی می باشد.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ، کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
 
تذکر: شرایط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.