شرایط قرنطینه ای واردات میوه آلو از کشور آفریقای جنوبی

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آلو (Prunus domestica)از کشور آفریقای جنوبی

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آفریقای جنوبی که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Cryptophlebia leucotreta 2. Monilinia fructicola
3. Pseudococcus calceolariae 4. Ceratitis rosa

2. در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن محموله یا منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشور آفریقای جنوبی ، از بیماری ذیل تائید شده باشد

1. Pseudomonas syringae pv.morsprunorum
2. Xanthomonas arboricola pv. pruni

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
3- ضد عفونی محموله به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیر در کشور آفریقای جنوبی و یا در طول مسیر و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
الف: سرمادهی در دمای 11/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 14 روز
ب: سرمادهی در دمای 67/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 16 روز
ج: سرمادهی در دمای 22/2 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 18 روز
توجه:
الف: سه عدد سنسور باید دمای مغز میوه ها را در مناطق مختلف محموله و سه عدد سنسور باید دمای محیط را ثبت نمایند. (ثبت دما باید به طور اتوماتیک و هر پنج دقیقه یکبار انجام شود)
ب: ارائه پرینت دمایی مغز میوه و دمای محیط به پست قرنطینه الزامی است.
ج: ترموگراف باید دمای مغز میوه و دمای اتاق را بطور مجزا نشان دهد.
د: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز میوه به دمای مورد نظر برسد.
ه: در صورتی که ضد عفونی محموله در طول مسیر انجام می شود باید حمل با کشتی مجهز به سردخانه و یا در کانتینرهای یخچال دار مجهز به تجهیزات ثبت کننده دما در هر ساعت (هر انبار کشتی یا کانتینر یخچال دار حداقل دارای 5 سنسور ثبت دما که سه سنسور دمای گوشت میوه و دو سنسور دمای انبار را در هر ساعت ثبت نماید) انجام گردد و مدارک مربوطه هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی در مبداٴ ورودی ارائه شود و باید قبل از پهلوگیری مدت زمان ضد عفونی به اتمام رسیده باشد.
4- حمل محموله ازکشور آفریقای جنوبی به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور آفریقای جنوبی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.