شرایط قرنطینه ای چوب گرده، تخته و چهارتراش سوزنی برگان اروپا

شرایط قرنطینه ای  واردات چوب گرده بینه بدون پوست، تخته و چهارتراش سوزنی برگان
(Pinus sp., Cupressus sp., Abies  sp., Picea sp., Juniperus  sp.,  Cedrus sp.)

از کشور های عضو اتحادیه اروپا

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت توضیحات اضافی (A.D.) عاری بودن از آفات و بیماریهای ذیل مورد تایید قرار گرفته باشد.

1. Monochamus spp.      2. Dendroctonus spp.
3. Sirex spp.                   4. Platypus spp.
5. Pissodes spp.             6. Phytophthora spp.
7. Ips spp.                       8. Calonectria spp.
9. Tomicus spp              10. Ceratocystis spp.
11. Ophiostoma spp.     12. Fusarium circinatum
13. Lanchnellula willkommii 14. Gremmeniella abietina
15. Bursaphelenchus spp.

توجه:
درج اسامی علمی آفات وبیماریهای فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- چوب ها باید کاملا عاری از پوست وسوراخهای ناشی ازتغذیه لارو های حشرات چوبخوار باشد.
3- ضد عفونی چوبها با هوای گرم حداقل 85 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12% و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
توجه: . زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 85 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف به همراه سایر مدارک به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با مشخصات مندرج در بند یک و سه این شرایط به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله الزامی است. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- درصورت حمل با کشتی، از بارگیری محموله های چوب بصورت آزاد برروی عرشه خودداری شود.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآبعد از بررسی و تایید مدارک مورد نیاز درمرز ورودی و کسب اطمینان از عدم آلودگی به نماتد Bursaphelenchus spp و حشره ناقل آن مجاز خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین ، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه برد آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

توجه:
ورود چوب درختان سوزنی برگ ازکشورهای پرتغال، چین، هنگ کنگ، تایوان، ژاپن، کره شمالی، کانادا، مـکزیک و آمریکا به دلیل آلودگی به نماتد رزیــن خوار کاج Bursaphelenchus xylophilus مورد موافقت نمی باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.