شرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور (Vitis vinifera) از کشور سوریه

شرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور (Vitis vinifera) از کشور سوریه

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور سوریه که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفت ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata

توجه:
درج اسم علمی آفت فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- خوشه های انگور و کل محموله بایستی کاملا عاری از برگ باشند.
3- ضد عفونی محموله به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیر در کشور سوریه و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
الف: سرمادهی در دمای 1/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 14 روز
ب: سرمادهی در دمای 67/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 16 روز
ج: سرمادهی در دمای 22/2 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 18 روز
توجه: نصب سنسورها باید بین توده خوشه های انگور صورت پذیرد و نه داخل حبه ها.
ترمو گرافها باید نشان دهنده دمای هوای سرد خانه و دمای بین توده خوشه ها باشند و آنها را به تفکیک مشخص نمایند. حداقل یک سنسور دمای محیط و 3 سنسور نیز دمای توده میوه را ثبت نماید.
4- حمل محموله ازکشور سوریه به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور سوریه منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.