شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال از کشور مصر

شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال (Citrus sinensis) از کشور مصر

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata 2. Cryptoblabes gnidiella
3. Prays citri 4. Elsinoe fawcettii
5. Diaporthe citri 6. Scirtothrips aurantii
7.Elsinoe australis

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازکشور مبدا به کشور مقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمیباشد.
3- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور مبداء باید مراحل ذیل ( شتشو با فشار آب – برس زدن – غوطه ور کردن درقارچ کش مناسب – شستشوی مجددبا آب- خشک کردن با هوای داغ و واکس زدن) بر روی آنها صورت گرفته باشد
4- ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذیل بایستی در طی مسیر حمل انجام گیرد

°C 22/2 یا کمتر °C 66/1 یا کمتر °C 11/1 یا کمتر °C 55/0 یا کمتر درجه حرارت  (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی  (روز)
به صورت یکسره

توجه: محموله در طول مسیر با ید باکشتی مجهز به سردخانه و ِیا کانتِینرهای یخچال دار مجهز به تجهیزات ثبت کننده دما در هر ساعت(هر انبار کشتی یا کانتینرِیِخچال دار حداقل دارای 5 سنسور ثبت دما که سه سنسور دمای گوشت میوه و دو سنسور دمای انبار را در هر ساعت ثبت نماید)انجام گرددو مدارک مربوطه هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی در مبداء ورودی ارائه شود وباید قبل ازپهلوگیری مدت زمان ضد عفونی به اتمام رسیده باشد
توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز میوه ها به به دمای تعیین شده برسد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی وسایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی می باشد
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.