شرایط قرنطینه ای واردات مرکبات از کشور ترکیه

شرایط قرنطینه ای واردات مرکبات از کشور ترکیه از طریق مرز بازرگان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء دال بر عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز قرنطینه ای و در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata 2. Prays citri 3. Cryptoblabes gnidiella 4. Nipaecoccus nipae
5. Diaporthe citri

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازکشورمبدابه کشورمقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد وهرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث موردتایید نمیباشد.
3- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور مبدا ء باید مراحل ذیل ( شتشو با فشار آب – برس زدن – غوطه ور کردن درقارچ کش مناسب – شستشوی مجددبا آب- خشک کردن با هوای داغ و واکس زدن) بر روی آنها صورت گرفته باشد
4- ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذیل بایستی در کشور مبداء انجام و ارائه مدارک مربوط به مشخصات ضد عفونی شامل (مدت زمان ضدعفونی ، درجه حرارت و محل ضدعفونی که قبلا به تائید حفظ نباتات کشور ترکیه رسیده باشد) هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی در مبداء ورودی الزامی می باشد.

°C 22/2 یا کمتر °C 66/1 یا کمتر °C 11/1 یا کمتر °C 55/0 یا کمتر درجه حرارت (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی (روز)
سردخانه باید مجهز به تجهیزات اتوماتیک ثبت کننده دما در هر 5 دقیقه باشد و حداقل دو سنسور دمای مغز میوه و یک سنسور دمای انبار را ثبت نماید، و مدارک مربوطه شامل اصل پرینت ترموگراف سنسورها که توسط حفظ نباتات کشور ترکیه تایید شده باشد در هنگام بازرسی قرنطینه ای در مبداء ورودی به کارشناس قرنطینه گیاهی ارائه شود.
توجه :
الف:پس از پایان سرمادهی، محموله باید بلافاصله توسط کانتینرهای یخچال دار حمل گردد یا تا زمان حمل در سردخانه در شرایط قرنطینه ای نگهداری شود.
ب: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد.
5- به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات ترکیه یک نسخه از آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران به آدرس پست الکترونیکی yasemi@ppo.ir ارسال شود.
6- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در گمرک الزامی است.
7- محموله باید دربسته بندیهای غیرچوبی که عاری ازشاخ و برگ، کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
8- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.