شرایط قرنطینه ای واردات لپه باقلا پوست کنده

شرایط قرنطینه ای واردات لپه باقلا پوست کنده (Vicia faba) (Split faba beans) جهت مصرف خوراکی

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت AD (توضیحات اضافی)آن عاری بودن محموله از آفات و ببماربهای ذبل مورد تاکبد قرار گرفته باشد.

1. Araecerus fasciculatus

توجه:
درج اسامی علمی آفت ، بیماری و علف هرز فوق در گواهی بهداشت نباتی کشور مبدا الزامی بوده و در غیر اینصورت بدلیل نقص مدارک کالا قابل ترخیص نبوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضد عفونی محموله با گاز فسفین به میزان 2- 5/1 گرم در متر مکعب به مدت 5 تا 7 روز در دمای بالاتر از °C15 در کشور مبداٴ و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.