بارنامه بیات (STALE B/L)

ذینفع اعتبار از تاریخ صدور اسناد حمل و سایر اسناد حداکثر ۲۱ روز فرصت دارد که اسناد را برای معامله به بانک مربوطه ارائه دهد. به بارنامه‌ای که پس از مهلت مذکور ارائه شود بارنامه بیات یا کهنه گفته می‌شود. بانک‌ها از پذیرش و معامله این‌گونه بارنامه‌ها امتناع خواهند کرد مگر اینکه بانک گشاینده اعتبار مدت مزبور را افزایش داده باشد. علت تعیین فرجه ۲۱ روزه برای آن است که اسناد قبل از رسیدن محموله به مقصد برای متقاضی اعتبار ارسال و در اختیار آن گذاشته شود تا نامبرده مهلت و فرصت کافی برای انجام مقدمات تخلیه و تحویل محموله پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.