شرایط قرنطینه ای واردات میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa) از کشور ترکیه

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ترکیه که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Alternaria alternata f.sp. fragariae           5. Otiorhynchus cribricollis
2. Aphelenchoides fragariae                        6. Otiorhynchus rugosostriatus
3. Frankliniella occidentalis

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- ضد عفونی محموله در کشور ترکیه مطابق یکی از روشهای زیر و درج آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه الف: ضد عفونی با گاز متیل بروماید خالص با دز 48 گرم در متر مکعب حجم به مدت 3 ساعت در شرایط NAP و در دمای بالاتر از 18 درجه سانتی گراد
ب: ضد عفونی با گاز متیل بروماید خالص با دز 32 گرم در متر مکعب حجم به مدت 5/4 ساعت در شرایط NAP و در دمای بالاتر از 18 درجه سانتی گراد
3- حمل محموله ازکشور ترکیه به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور ترکیه منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.