مدت تردد خودروهای ورود موقت از کشور امارات

۳۱۸/۷۳/۲۰۲/۷۵۷/۹۳/۱۳۲۷۰۷——————-۱۳۹۳/۰۷/۲۰
کلیه گمرکات اجرایی
پیرو بند یک بخشنامه شماره 127/73/202/757/68149/123167 مورخ 88/6/1 مدت تردد خودروهای ورود موقت (بصورت کارنه دو پاساژ یا پروانه سبز گمرکی) از کشور امارات صرفا یک ماه اعلام می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل ماده 78 قانون امور گمرکی و مفاد 142 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات اقدام نمایند.
لازم به توضیح است بخشنامه فوق برای گمرکات مجاز به رویه ورود موقت خودرو جهت اقدام و جهت سایر گمرکات به منظور اطلاع می باشد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز امور واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.