آلیاژهای آهن Ferro-Alloys

بند ج یادداشت فصل ۷۲

آلیاژهایی هستند به شکل لخته (Pig)، بلوک، توده (Lump) یا به اشکال ابتدایی همانند، به اشکالی که از طریق ریخته گری مستمر (Continuous casting) به دست م یآیند یا به صورت دانه های کوچک (granular) یا به شکل پودر، حتی به هم فشرده که عموماً به عنوان محصولات افزودنی در ساختن سایر آلیاژها، یا به عنوان عامل اکسیژن گیر، عامل گوگردگیر یا برای مصارف همانند در صنعت فلزگری (متالورژی) آهن به کار م یروند و معمولاً قابلیت چکش خواری نداشته و برحسب وزن دارای ۴ درصد یا بیشتر آهن و یک یا چند عنصر به نسبت های وزنی زیر باشند:

  • بیش از ١٠ درصد کروم
    بیش از ٣٠ درصد منگنز
    بیش از ٣ درصد فسفر
    بیش از ٨ درصد سیلسیوم
    مجموعاً بیش از ١٠ درصد از عناصر دیگر، باستثنای کربن، منوط به اینکه حداکثر میزان مس ١٠ درصد باشد.