آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۹۴ – بازارچه های مرزی

شماره۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ ۵/۲/۱۳۹۴

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده۱ـ استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.

ماده۲ـ درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.

ماده۳ـ اعتبارات بازارچه‌های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰) تأمین و براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص‌یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده۴ـ مصارف موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:

الف ـ امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های موردنیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

ب ـ تأمین کالاها و خدمات موردنیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات موردنیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام شود.

ماده۵ ـ تعرفه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه می‌شود.

ماده۶ ـ هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده۷ـ استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام‌شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری