آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

شماره2361۰/ت51888هـ 29/2/1394

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ب ـ واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران.
ج ـ بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
د ـ سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.
ماده ۲ـ سهم هریک از شرکت های موضوع بند (ب) ماده (۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.
ماده ۳ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی می باشد.
ماده ۴ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده ۵ـ بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردشکار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
تبصره ۱ـ مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا می باشد.
تبصره ۲ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره ۳ـ نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر براساس آیین نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰ هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می باشد.
ماده ۶ـ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالـی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید.
ماده ۷ـ بانک عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره ـ اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می گیرد تا مطابق مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن و ماده (۳) این آیین نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
ماده ۸ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یک بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری