آیین نامه اجرایی تبصره (5 (بند (ب) ماده (5 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

آیین نامه اجرایی تبصره (5 (بند (ب) ماده (5 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
19/8/1399 ھـ57583ت/93370شماره
وزارت صنعت، معدن و تجارت

ھیئت وزیران در جلسه 1399/8/14 به پیشنھاد شماره 60/21862 مورخ 1399/1/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب 1398ـ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب 1398ـ .

2ـ ھیئت نظارت: ھیئت موضوع ماده (19) قانون.

3ـ شرایط انحصار در ساخت: وضعیتی در بازار که سھم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده از عرضه محصول، به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه ھای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه شود.

ماده2ـ در شرایطی که مشمولین قانون، ضرورتی برای تأمین کالاھا یا خدمات خارجی دارای مشابه داخلی داشته باشند، چنانچه وضعیت محصول مورد نظر در بازار به پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای رقابت مشمول شرایط انحصار در ساخت باشد، مطابق الگوی زیر قیمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد می شود:

قیمت تحویل روی کشتی ( FOB) کالای خارجی مشابه در زمان تقاضا + ھزینه بیمه و حمل خارجی + حقوق و عوارض گمرکی + ھزینه ھای ترخیص کالا + ھزینه معادل حمل (500) کیلومتر واحد کالا در داخل کشور + ضریب ھمسنگ سازی موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 44930/ت30750ھـ مورخ .13/8/1383

تبصره1ـ نرخ تسعیر ارزھای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران محاسبه می شود.

تبصره2ـ شورای رقابت مکلف است ظرف دو ھفته، پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و اعلام نظر کند. عدم اعلام نظر ظرف مدت یادشده، به منزله تأیید پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره3ـ در مقایسه قیمت ھای تولید داخلی و وارداتی، موضوع برخورداری از یارانه صادراتی در کشور صادرکننده و قیمت و کیفیت متفاوت برای کالای وارداتی مشابه از کشورھای مختلف در تبصره (1) بند (ب) ماده (5) قانون لحاظ می شود.

ماده3ـ در صورتی که قیمت تولیدکننده کالا یا عرضه کننده خدمات، بیش از قیمت تعیین شده در ماده (2) این آیین نامه باشد، ھیئت نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا/ خدمت توسط متقاضی مشمول قانون است.
معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری