آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هـ۵۱۹۴۹ت/۳۱۱۰۹شماره
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأتوزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و به
استناد ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ٬ آییننامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب
کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده۱ـ تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر میباشد که به ترتیب زیر برای مدت چهارسال انتخاب میشوند:
الف ـ پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت٬ شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش
معدن.
ب ـ پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد کشاورزی.
ج ـ چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی٬ چهارده نفر از بخش صنعت٬ چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از
بخش کشاورزی.
ماده۲ـ تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستانها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی٬ پنج نفر از بخش صنعت٬ دو نفر از بخش
معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهارسال انتخاب میشوند.
تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستانها٬ از داوطلبان موجود در سایر بخشها انتخاب می شود.