اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 274 ردیف کالاهای دیگر

(بخشنامه 178 گمرک ایران)
178/99/1058838
99/09/05

کلیه گمرکات اجرایی
با سلام
پیرو بخشنامه های شماره 99/311827 مورخ99/3/27 و 45/99/394128 مورخ 99/4/14 مبنی بر قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی ۹۰ ردیف کالا با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات از روز شنبه مورخ 99/09/15 قفل سیستمی موصوف برای محموله های صادراتی ۲۷۴ ردیف کالاهای مندرج در فایل پیوست نیز اعمال خواهد شد.

لذا شایسته است علاوه بر اقدام مطابق ضوابط و فرآیند مقرر در بخشنامه های پیروی صدرالاشاره نسبت به اطلاع رسانی موضوع به خدمت گیرندگان مربوطه نیز اقدام نمایند.

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه 178 سال 99 دفتر صادرات گمرک ایران (178)1058838_99.09.05

شرح کالا شماره تعرفه ردیف
 نخود فرنگی (بذر) 7131010 1
— سایر 7131090 2
— لپه 7132010 3
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیهای حیوانی 23011000 4
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات 23012000 5
—تفاله (پوست و دانه) حاصل از فرآوری گوجه فرنگی 23080010 6
–سایر 23080090 7
آخال، خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت‌نشده، حتی اگر به صورت پودر یا دانه درآمده باشد. 40040000 8
ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ 40111010 9
ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ 40111020 10
ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ 40111030 11
ـ ـ ـ سایر 40111090 12
ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 80-315 40112010 13
ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 65-385 40112020 14
ـ ـ ـ با سایز 24 R 12 40112030 15
ـ ـ ـ سایر 40112090 16
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه 40117010 17
ـ ـ ـ سایر 40117090 18
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111210 19
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111310 20
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111410 21
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44119210 22
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44119310 23
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44119410 24
ـ خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت (آخال و ضایعات) به دست میآید. 47062000 25
ـ ـ مکانیکی 47069100 26
ـ ـ شیمیایی 47069200 27
ـ ـ حاصل از ترکیب فرآیند‌های مکانیکی و شیمیایی 47069300 28
ـ کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موج‌دار 47071000 29
ـ سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده به صورت توده 47072000 30
ـ کاغذ و مقوای عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثلاً، روزنامه، نشریات ادواری و اوراق چاپی همانند 47073000 31
ـ سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده 47079000 32
کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق. 48010000 33
ـ کاغذ و مقوای دست‌ساز 48021000 34
ـ کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه برای تهیه کاغذ یا مقوای حساس در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار میگیرد 48022000 35
ـ کاغذ برای تهیه کاغذ دیواری 48024000 36
ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از 40 گرم 48025400 37
ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول 48025500 38
ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به‌صورت ورق‌که به‌حالت تا نشده یک ضلع آن‌ از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 297 میلیمتر بیشتر نباشد 48025600 39
ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم 48025700 40
ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم 48025800 41
ـ ـ به صورت رول 48026100 42
ـ ـ به‌صورت ورق‌که به‌حالت تا نشده یک ضلع آن از 435‌میلیمتر و ضلع دیگر از297 میلیمتر بیشتر نباشد 48026200 43
ـ ـ‌ سایر 48026900 44
ـ ـ سایر 48043900 45
ـ ـ ـ سایر 48044190 46
ـ ـ سفید نشده 48045100 47
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل داده باشد. 48045200 48
 ـ ـ سایر 48051290 49
ـ ـ ـ سایر 48052490 50
—کاغذ برای تهیه روکش های تخته­های فشرده چوبی و کفپوش های لمینیت 48059110 51
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بک 48059210 52
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر 48059310 53
ـ کاغذ و مقوای موج‌دار، حتی سوراخ‌شده 48081000 54
ـ ـ به صورت رول 48101300 55
ـ ـ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از 435 میلیمتر و ضلع دیگر از 297 میلیمتر بیشتر نباشد. 48101400 56
ـ ـ سایر 48101900 57
ـ ـ کاغذ سبک اندود شده 48102200 58
ـ ـ‌ سایر 48102900 59
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم نباشد. 48103100 60
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم باشد 48103200 61
ـ ـ سایر 48103900 62
— کاغذ پشت خاکستری (طوسی) 48109210 63
— سایر 48109290 64
ـ ـ سایر 48109900 65
ـ کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتر یا بیشتر 48193000 66
ـ سایر کیسه‌ها، از جمله کیسه‌های قیفی 48194000 67
ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیای همانند 48201000 68
ـ دفترچه مشق 48202000 69
پیله کرم ابریشم مناسب برای بازکردن. 50010000 70
ابریشم خام (نتابیده). 50020000 71
ضایعات ابریشم (شامل پیله‌های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ و انباشت ناخالصیهای قبل از حلاجی (Garnetted stock). 50030000 72
ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ‌های جراحی 50040010 73
ـ ـ ـ سایر 50040090 74
نخ ابریشم و نخ تابیده از آخال ابریشم، آماده شده برای خرده­فروشی؛ تار حاصل از احشای کرم ابریشم (Silk-Worm Gut). 50060000 75
ـ پشم حلاجی شده 51051000 76
ـ ـ «پشم شانه‌زده به صورت توده» 51052100 77
ـ ـ سایر 51052900 78
ـ موی زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه‌زده 51054000 79
ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم 51061000 80
ـ دارای کمتر از 85 درصد وزنی پشم 51062000 81
ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم 51071000 82
ـ ـ ـ با نمره کمتر از 60 متریک 51072010 83
ـ ـ ـ سایر 51072090 84
ـ حلاجی شده 51081000 85
ـ شانه‌زده 51082000 86
ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 51091000 87
ـ سایر 51099000 88
نخ از موی زبر حیوان یا از موی یال و دم ( از جمله نخ گیپه از موی یال و دم)، حتی آماده شده برای خرده‌فروشی. 51100000 89
ـ مداد و مدادرنگی، با مغزی دارای غلاف سخت 96091000 90
ـ ـ ـ مغزی مداد اتود (سیاه یا رنگی) 96092010 91
ـ ـ ـ سایر 96092090 92
ماسک 63079090 93
ماسک 63079010 94
ماسک 90200000 95
دستکش 40151100 96
دستکش 40151920 97
آب ژاول 28281010 98
سایر 28281090 99
  34022010 100
  34022029 101
  34022090 102
  38089411 103
  38089419 104
  38089421 105
  38089429 106
  28044000 107
  84818025 108
  48030000 109
  48189010 110
  48181000 111
  48182000 112
  48183000 113
  48185000 114
  39262010 115
  65050000 116
  39269030 117
  4041000 118
  4049000 119
  26070020 120
  26070030 121
  41041100 122
  41041900 123
  41051000 124
  41062100 125
  72045000 126
  85481012 127
  85481019 128
  85481022 129
  85481029 130
  72061000 131
  72069000 132
  72071110 133
  72071190 134
  72071210 135
  72071290 136
  72071900 137
  72072000 138
  72081000 139
  72082500 140
  72082600 141
  72082700 142
  72083610 143
  72083620 144
  72083690 145
  72083710 146
  72083790 147
  72083800 148
  72083900 149
  72084000 150
  72085110 151
  72085190 152
  72085210 153
  72085290 154
  72085310 155
  72085390 156
  72085410 157
  72085490 158
  72089000 159
  72091500 160
  72091600 161
  72091700 162
  72091810 163
  72091890 164
  72092500 165
  72092600 166
  72092700 167
  72092800 168
  72099000 169
  73061110 170
  73061190 171
  73061910 172
  73061990 173
  73062110 174
  73062190 175
  73062900 176
  73063010 177
  73063020 178
  73063090 179
  73064010 180
  73064090 181
  73065010 182
  73065090 183
  73066110 184
  73066190 185
  73066910 186
  73066990 187
  73069010 188
  73069090 189
  74010000 190
  74020010 191
  74020090 192
  74031100 193
  74031200 194
  74031300 195
  74031900 196
  74032100 197
  74032200 198
  74032900 199
  74071000 200
  74072100 201
  74072900 202
  74081100 203
  74081900 204
  74082100 205
  74082200 206
  74082900 207
  76011000 208
  76012000 209
  79012000 210
  79031000 211
  79039000 212
  39011010 213
  39011020 214
  39011030 215
  39011040 216
  39011050 217
  39011090 218
  39012010 219
  39012020 220
  39012030 221
  39012040 222
  39012090 223
  39021010 224
  39021020 225
  39021030 226
  39021099 227
  39023010 228
  39023020 229
  39023099 230
  39031110 231
  39031190 232
  39031910 233
  39031920 234
  29053100 235
  29094100 236
  56021000 237
  56022100 238
  56022900 239
  56029000 240
  56031110 241
  56031190 242
  56031210 243
  56031290 244
  56031310 245
  56031390 246
  56031400 247
  56039100 248
  56039200 249
  56039300 250
  56039400 251
  22071010 252
  22071090 253
  22072000 254
  34011110 255
  34011120 256
  34011130 257
  34011140 258
  34011150 259
  34011190 260
  34011900 261
  34012010 262
  34012020 263
  34012030 264
  34012040 265
  34012090 266
  34013000 267
  15079000 268
  15119040 269
  15121900 270
  15122900 271
  15162010 272
  15180000 273
  15200000 274