استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه 1401

شماره 1401/1021616
تاریخ 1401/07/18

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع : استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه 1401

پیرو بخشنامه شماره ١٧٨۹۶۴۹/١۴٠٠ مورخ ٢۴/١٢/١۴٠٠ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه 1401 با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ضمناً مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیزدر سامانه مربوطه ذکرنمایند.
لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند.

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه