اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

88431/ت59713 ه
تاریخ 1401/05/26

هیات وزیران در جلسه 1401/5/19 به پیشنهاد شماره 60/310738 مورخ 1400/12/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395 ت 16ه. مورخ 1373/2/6 و اصلاحات بعدی آن را تصویب کرد.

متن کامل اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395 ت 16ه. مورخ 1373/2/6
و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است:

1- در تبصره (3) بند (2) ماده (10)، عبارت «سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول، 500 هزار دلار و برای سال دوم، دو میلیون دلار تعیین می‌شود.» واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی می‌باشند.

حذف و متن زیر به عنوان تبصره (4) به بند مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول 500 هزار دلار تعیین می‌شود. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده، مجددا قابل استفاده خواهد بود. واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالا‌های صادراتی، مستثنی است.

2- در تبصره (5) ماده (11)، بعد از عبارت «ویژه اقتصادی» عبارت «حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی» الحاق می‌شود.

3- در ماده (20)، عبارت “وزارت بازرگانی” به عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت ” اصلاح و بعد از عبارت “حراست شده گمرکی عبارت “پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت” الحاق می‌شود.

4- در تبصره (4) ماده (27)، عبارت «بر طبق برگ سبز گمرکی» به عبارت «بر طبق سند ترخیص گمرکی» اصلاح می‌شود.

 

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

دانلود مصوبه