اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
۱۹/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۲۱ت/۱۸۶۶۳شماره
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
وزارت کشور ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۲۸۰۵/۶۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت صنـعت٬ معدن و تجارت و به استـناد ماده (۱۲) قانون
سامـاندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:
در تبصره (۱) ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶ه مورخ ٬۴/۶/۱۳۸۵ عبارت
«مهر٬ آبان و آذر» جایگزین عبارت «دی و بهمن» میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری