اصلاح ردیف «1» جدول تصویب نامه شماره 138869/ت 53335 مورخ 19/11/1395

60/167826
تاریخ 1396/07/26
جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزادو ویژه
گمرک ج.ا..ایران
با سلام
پیرونامه شماره 95/210/71626 مور 1395/11/27 ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ه54119ت/83899 مورخ 1396/07/11 هیات محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد :
در ردیف 1 جدول تصویب نامه شماره ه53335ت/138869 مورخ 1395/11/19 عبارت ” داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه “حذف و واژه ” واکسن ” به عبارت ” واکسن های انسانی ” اصلاح می شود
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات