اصلاح و بروز رسانی شماره های ارتباطی در کارتابل اشخاص حقیقی و حقوقی TTAC

((مهم  آنی))

شماره نامه:675/35435      تاریخ:1396/03/28

مسئولین فنی و مدیران عامل محترم شرکتهای تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی

مسئولین فنی و مدیران عامل محترم شرکتهای تولیدی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

مسئولین فنی و مدیران عامل محترم شرکتهای واردکننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی

مسئولین فنی و مدیران عامل محترم شرکتهای واردکننده فرآورده های آرایشی و بهداشتی

موضوع: اصلاح و بروز رسانی شماره های ارتباطی در کارتابل اشخاص حقیقی و حقوقی TTAC

سلام علیکم؛

احتراماً، با عنایت به گزارشات واصله در خصوص واگذاری نام کاربری و رمز عبور کارتابل مسئولین فنی یا مدیر عامل به غیر و درج شماره همراه سایر افراد در سامانه ttac توسط برخی از شرکت ها، از تاریخ 01/05/1396 دسترسی مسئولین فنی و
شرکت هایی که شماره همراه ثبت شده در سامانه بر اساس بانک اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه با کد ملی مسئولین فنی و مدیر عامل مرتبط نمی باشد، به حالت تعلیق در می آید.

بنابراین ضروری است کلیه ذینفعان با ورود به کارتابل خود در بخش اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اصلاح اطلاعات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت کلیه تبعات موضوع بر عهده مسئول فنی و مدیر عامل شرکت مربوطه می باشد.

دکتر جنت مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی