اضافه شدن 7 تعرفه به فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول کاهش حقوق گمرکی

شماره 1401/1093070
تاریخ 1401/08/01

بخشنامه گمرکات اجرایی

پیرو بند ( ب-2 -ب ) بخشنامه شماره 290131/1401/57 مورخ 3/3/1401 در خصوص ابلاغ فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد (1 ،(%و بند (2 (بخشنامه شماره 381964/1401/83
مورخ 23/3/1401 در خصوص فهرست اصلاحی اقلام تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد (1 ) (%فهرست 652 ردیف تعرفه) ، بپیوست تصویر نامه های شماره 170936/60 مورخ 16/7/1401 و 182161/60 مورخ 27/7/1401 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویر نامه های شماره 59455/655 مورخ 1/7/1401 و 66103/655 مورخ 24/7/1401 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی مبنی بر اضافه شدن 7 ردیف تعرفه 30043911 – 30049091 – 38221910 – 38221300 – 38221920– 38221100 و 90278950 به فهرست های قبلی مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 %به 1 %موضوع حکم جزء 2 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایرمقررات ارسال می گردد.

– همانطور که در بخشنامه های پیروی نیز عنوان گردیده است، کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا و دارو از چهار درصد به یک درصد، به استناد حکم جزء 2 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح آن سازمان در سامانه جامع گمرکی برروی اظهارنامه مربوطه می باشد.

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات

دانلود بخشنامه