اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳

چهارشنبه۲۰٬ اسفند ۱۳۹۳
هیات دولت
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶
تصویبنامه در خصوص اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق
ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمی باشند
۱۶/۱۲/۱۳۹۳ هـ۵۰۵۸۹ت/۱۵۳۴۶۸ شماره
تصویبنامه در خصوص اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مانع از ترخیص کالاهایی
که از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمیباشد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف شماره (۹۵ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل
کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق ورودی و
سود بازرگانی معاف هستند٬ نمیباشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط
مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری