اعضای هیات مدیره منطقه آزاد ماکو

مرجع تصویب: هیات وزیران

تصویبنامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد ماکو
۲۵/۹/۱۳۹۲ ک۴۹۷۱۰ت/۱۵۳۳۴۷شماره
تصویبنامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد ماکو
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند:

۱ـ آقای حسین فروزان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای قربانعلی سعادت میشود.

۲ـ آقای محمد میرزایی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای محمد عباسپور میشود.

۳ـ آقای نادر صفرزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای کریم فروزان میشود.

این تصویبنامه در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری