اعلام ردیف تعرفه گمرکی انواع کنتور برق ذیل شماره 9028

148/96/605148
1396/06/20
در بررسی های انجام شده در برخی از اظهارنامه ها کنتور برق به جای طبقه بندی ذیل شماره 9028، در یکی از ردیف های 9030 و به عنوان سنجش گرمای برقی طبقه بندی شده است. از آنجائیکه در متن ردیف تعرفه اصلی 9030 وسایل سنجش مشمول ردیف تعرفه 9028 مستثنی شده است و در ردیف تعرفه اصلی 9028 عنوان کنتورهای تولید یا مصرف برق به صراحت مذکور است، لذا هرگونه کنتور برق اعم از کنتورهای برق برای جریان مستقیم و یا جریان متناوب در یکی از ردیف های فرعی 902830 طبقه بندی می شود.
خواهشمند است دستور فرمایید مورد توجه کارشناسان محترم آن گمرک قرار گیرد.
توضیح کامل در خصوص انواع کنتورهای تولید یا مصرف برق در بند دوم ردیف 9028 یادداشت های توضیحی ذکر شده است.
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه