اعلام فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت

۵۶۰۵۳/۷۴
ناظرین /مدیران کل /مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
ضمن اعلام لغومفاد بخشنامه ۴۱۶۴۴/۷۴۷/۸۵۹/۷۱/۶۹ مورخ ۸/۳/۹۱ موضوع اعلام فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت، بپیوست تصویر نامه شماره ۱۲۹۸۹۳ مورخ ۲۰/۳/۹۴ دفتر اجرای سیاست های اصل ۴۴ برنامه ریزی صنایع پایین دستی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت منضم به سه برگ تصویر آخرین فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( بخشنامه ردیف ۷۷ مورخ ۳۰/۳/۸۸) جهت اقدام با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد .
لازم بذکر است مطابق مندرجات ماده ۱۴ دستورالعمل اصلاحی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول شرکتهایی می باشد که بیش از ۵۰ درصد از سهام آنها متعلق به وزارت نفت باشد.