اعمال ماده 24 قانون امور گمرکی در خصوص تعیین مهلت نگهداری کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع اعمال ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در خصوص تعیین مهلت نگهداری کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی و تعیین تکلیف کالاهای مهلت منقضی در مراجع تحویل گیرنده طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۷۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

شماره 1401/1072780
تاریخ 1401/07/27

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه محرمانه م/8/22826 مورخ 1400/07/25و با عنایت به اینکه اعتبار مصوبه ابلاغی شعام در مورخ 1401/06/31 به پایان رسیده است، لذا مهلت توقف کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی مطابق ماده 24 قانون امور گمرکی تعیین می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در صورت دریافت فهرست کالاهای مهلت منقضی توسط مرجع تحویل گیرنده و سپری شدن مهلت نگهداری کالا مطابق ماده قانونی فوق الاشاره برابر مقررات بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

بدیهی است تعیین مهلت نگهداری کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی در اختیار سازمان های مسئول مناطق یاد شده می باشد.


ضمنا پیگیری تشریفات گمرکی کالاهای متروکه و بروزرسانی آنها و همچنین ارسال آمار ماهیانه کالاهای متروکه به این دفتر مطابق فایل های پیوست به بخشنامه شماره 650522/1401 مورخ 1401/5/11 تاکید می گردد.

شایان ذکر است تمدید اعتبار سایر بندهای مصوبه موردنظر در دست پیگیری می باشد که به محض وصول ابلاغیه موردنظر جهت اطلاع و اقدام لازم به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

دانلود بخشنامه