افزایش حقوق ورودی صفحه و نوار آلومینیوم

به استناد نامه شماره 64516 مورخ 1402/01/21 دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 11395578 مورخ 1401/12/14 معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی، میزان حقوق گمرکی برای کد تعرفه‌های اعلام شده از 1 درصد به 4 درصد افزایش پیدا کرد.

فهرست کد تعرفه‌های اعلامی معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی به شرح زیر می‌باشد:
76061190 – 76061230 – 76061240 – 76069240 – 76069290 – 76071110 – 76071190

توضیح : شماره سرفصل 7606 مربوط به صفحه، ورق و نوار آلومینیوم با ضخامت بیش از 0.2 میلی متر می باشد.