افزایش عوارض صادراتی پیاز از 50 به 100 درصد ارزش پایه صادراتی

بخشنامه 283 گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی ابلاغ شد.

شماره 1401/15300862
تاریخ 1401/10/18

پیرو بخشنامه شماره 267/1401/1384060 مورخ 1401/09/20 موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره 11153823 مورخ 1401/10/14 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1401/500/83517 مورخ 1401/10/12 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش احد عوارض صادراتی پیاز از 50 به 100 ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره 260/1401/1353418 مورخ 1401/09/15) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه‌های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ 1401/10/17 تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال می‌گردد.
ضمناً اخذ عوارض 0/5 (نیم) درصد موضوع جز او تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1401 نیز الزامی است.

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
دانلود بخشنامه