افزایش نیم درصد هلال احمر به یک درصد

طبق بند ث ماده 77 از قانون برنامه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس رسیده است نیم درصد هلال احمر که از حقوق ورودی واردات کالا در گمرک اخذ می شد به یک درصد افزایش می یابد.
ث – در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم درصد ( 0.5%) مندرج در ماده 163 قانون امور گمرکی به یک درصد 1% افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.