الحاق تبصره (2) به ماده (139) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره ابلاغ:88438/ت59713هـ

تاریخ : 1401/05/26

هیئت وزیران در جلسه 19/ 5/ 1401 به پیشنهاد شماره 310738/ 60 مورخ 26/ 12/ 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (139) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ ت47775هـ مورخ 29/ 12/ 1391 الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (1) اصلاح می شود:
تبصره 2 – هر مسافر می تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (40) مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور